Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld door onze jurist. Vandaar de dure woorden… Voor ons is het het belangrijkste dat jij normaal met de fietsen omgaat. Dat betekent dat je goed oplet hoe je de fiets neerzet als je bijvoorbeeld koffie gaat drinken onderweg, zodat deze niet beschadigt of gestolen wordt. ’s Nachts moeten de fietsen altijd binnen staan (als het kan met een slot!) en het is fijn als je bij meerdaagse huur in ieder geval de ketting droog en schoon houdt om slijtage en roesten te voorkomen.

Gebruik de racefietsen waarvoor ze bedoeld zijn; dus geen stoepen op en af knallen, niet off road en zand & strand zijn echt verboden. Zo, dat laatste klinkt streng, maar dan is het ook meteen duidelijk. Je mag de fietsen gewoon vervoeren met een fietsendrager of in de auto, een aantal dekens ter bescherming is dan wel fijn.

We vragen borg en dat is meer als verzekering en zeker geen verdienmodel. We komen er altijd samen uit, want we willen namelijk dat je vaker komt huren.

Artikel 5 is echt een belangrijke. Wij hebben namelijk geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, omdat we ervan uitgaan dat iedere huurder een eigen (WA) verzekering heeft en ook op de hoogte is van de risico’s die de sport met zich meebrengt. Maar gelukkig brengt het nog meer plezier en liefde met zich mee. Geniet er van!

Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven op het moment van het aangaan van de huurovereenkomst. De tarieven staan vermeld op racefietstehuur.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Betaling

 1. Zowel de huur als de borg dienen vooraf betaald te worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Racefietstehuur.nl behoudt zich het recht voor om (een gedeelte van) de waarborgsom niet terug te betalen indien de huurder het gehuurde materiaal niet tijdig aan racefietstehuur.nl kan overdragen of het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd. Indien de schade aan het materiaal meer bedraagt dan de waarborgsom, dient racefietstehuur.nl een claim in voor de schade zoals in artikel 5 bedoeld, waarbij de waarborgsom in mindering wordt gebracht.
 3. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en), heeft racefietstehuur.nl voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
 4. In het geval in het vorige lid bedoeld, blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 Huurperiode

 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in de huurovereenkomst of aanvraagformulier vermeld.
 2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van racefietstehuur.nl en wel tegen de tarieven die op dat moment schriftelijk tussen racefietstehuur.nl en huurder zijn overeengekomen.
 3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in de huurovereenkomst vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
 4. De fiets(en) moet(en) worden ingeleverd bij dezelfde locatie als waar ze zijn opgehaald, uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
 5. Indien de huurperiode zoals in lid 1 besproken wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van racefietstehuur.nl is (zijn) ingeleverd of opgehaald kan (kunnen) worden, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door racefietstehuur.nl is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven die staan vermeld op racefietstehuur.nl en vermeerderd met een boete van € 15,- voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door racefietstehuur.nl te lijden kosten en schaden.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft racefietstehuur.nl in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft racefietstehuur.nl ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 Gebruik

 1. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) ingeleverd worden in de staat waarin deze werd(en) ontvangen.
 2. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. De fiets dient ten alle tijden op slot te staan en dient binnen gestald te worden, waarbij de fiets(en) vrij staat (staan) of hangt (hangen). Transport van de fiets(en) is alleen toegestaan middels een fietsendrager en in de auto zelf.
 3. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.
 4. Indien de fiets niet in dezelfde staat wordt teruggebracht (defecten, modder, zand etc) is racefietstehuur.nl te allen tijde gerechtigd om minimaal € 15,- van de borg in te houden als onderhoudskosten.

Artikel 5 Schade, verlies, diefstal, letsel, risico en aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede ook de andere gehuurde materiaal, tegen bedragen welke door racefietstehuur.nl naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.
 2. De huurder huurt de fiets en accessoires volledig op eigen risico. Racefietstehuur.nl gaat ervan uit dat huurder zich bewust is en kennis heeft genomen van de risico’s van deze sport alsmede zich voldoende heeft voorbereid en afdoende kennis heeft van het bedienen van een (race)fiets. Racefietstehuur.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan privégoederen van de huurder. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de huurder aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren.

Artikel 6 Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Indien er tijdens de huurperiode onderhoud nodig is, neem dan eerst contact op met racefietstehuur.nl zodat wij het zelf of met onze vaste partners kunnen oplossen.

Artikel 7 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door racefietstehuur.nl verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan racefietstehuur.nl de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij racefietstehuur.nl aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 8 Reserveren, annuleren en wijzigen

Reserveren is ten alle tijden gratis.

 1. Annuleren; Reserveringen kunnen tot 7 dagen voor de start van de huurperiode kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering binnen 7 dagen voor de start van de huurperiode wordt geannuleerd, is racefietstehuur.nl gemachtigd om 50% van de huursom alsnog te factureren. Indien huurder de reservering 1 dag voor de start van de huurperiode of op de startdag zelf annuleert, berekent racefietstehuur.nl 100% van de huursom.
 2. Wijzigen; Reserveringen kunnen tot 7 dagen voor de start van de huurperiode kosteloos gewijzigd worden. Indien de reservering binnen 7 dagen voor de start van de huurperiode wordt gewijzigd en racefietstehuur.nl leidt door deze wijziging inkomstenderving, dan is racefietstehuur.nl gemachtigd om 50% van verschil alsnog te factureren. Indien huurder de reservering 1 dag voor de start van de huurperiode of op de startdag zelf wijzigt en racefietstehuur.nl leidt door deze wijziging inkomstenderving, berekent racefietstehuur.nl 100% van dit verschil alsnog aan huurder.